Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
ИАОС проведе информационна партньорска среща по дейност 6 на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна сре

ИАОС проведе информационна партньорска среща по дейност 6 на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

В качеството си на бенефициент, Агенцията организира и покани за участие институции, организации и физически лица, с интерес към изпълнение на теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinusdelphis в българската Изключителна икономическа зона на Черно море.

Предвид важността на дейност 6, екипът за управление на проекта информира заинтересованите страни за предстоящото обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, нейните актуални параметри и изискванията към реализирането на предвидените в нея задачи.

Запазването на целостта на дейност 6 и фактът, че теренните наблюдения върху популациите на трите вида делфини, ще се проведат в две последователни години (2014-2015 г.) ще доведат до обогатяване и допълване на информацията събирана в проучвания реализирани в предходни периоди от време. В резултат на това, ще са налични много ценни данни  получени в няколко последователни години, в различни зони от българската акватория на Черно море. Те ще спомогнат за съставянето на цялостна и детайлна картина на популациите и техните местообитания. Създадените методики ще позволят наблюдение в дългосрочен план, както и извършването на анализ и оценка на състоянието им.

До момента в България не са правени толкова детайлни и динамични по своя характер наблюдения. Очакванията са те да попълнят констатираната от Европейската комисия „научна резерва“ по отношение на числеността на популациите и техните местообитания в дълбоководната част на Черно море. Те ще направят възможно, при необходимост, обявяването на защитени зони от мрежата Натура 2000 в дълбоководната част на Черно море.

На поканата за участие в срещата се отзоваха представители на образователни, научни и неправителствени организации (Институт по океанология, Институт за рибни ресурси, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Биологически факултет на СУ „Климент Охридски“, Екогласност, СДП „Балкани“, НА „Българско Черноморие“, Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“, Регионален Екологичен център за Централна и Източна Европа - клон България  и др.). Държавната администрация бе представена от експерти на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. 

Източник: http://eea.government.bg/bg/press-center/news/iaos-sreshta

 

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник