Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Горски мерки в Програмата за развитие на селските райони

Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013г. е национална програма, финансирана от Eвропейския фонд за развитие на селските райони с общ бюджет за периода в размер на 3,2 млр. eвро.

Три от мерките - 122 „Подобряване икономическата стойност на горите”, мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” и мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” са пряко свързани с осъществяване на горско-стопански, възстановителни и превантивни дейности в горските територии.

Държавните горски предприятия  с техните териториални поделения (ДГС и ДЛС) могат да кандидатстват основно по две от “горските” мерки – 223 и 226, а частни стопани, фирми и общини, собственици на недържавни гори и по мярка 122.

До момента усвояемостта на средствата по „горските” мерки не е висока. Подадените проекти са малко над 60, от които до приемане на новия Закон за горите и преструктуриране на държавния горски сектор 33 от проектите са на ДГС и ДЛС. Предстои нова промяна в наредбите и отваряне на период за прием на проектни предложения по мерки 223 и 226 след 23.07.2012 г.Вижте повече:

МЯРКА 122 "ПОДОБРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКАТА СТОЙНОСТ НА ГОРИТЕ"

МЯРКА 223 "ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

МЯРКА 226 "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ"

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник