Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за ограничаване на изменението на климата

Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за ограничаване на изменението на климата
Законопроектът напълно транспонира действащото европейско законодателства в областта на климата, включително и актовете на ЕС, одобрени и влезли в сила през 2013 г.

 

На заседание в сряда, 23 октомври 2013 г., Народното събрание прие на първо четене проект на Закон за ограничаване на изменението на климата, внесен от Министерски съвет. 
 
Законопроектът е съобразен и въвежда в националното законодателство международните задължения на Република България, произтичащи от Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Протокола от Киото, както и задълженията ни като държава-членка на Европейския съюз, свързани с ограничаването на изменението на климата. Законопроектът съдържа позитивната правна уредба на въпросите по климата, пренесена и прецизирана от действащия Закон за опазване на околната среда (ЗООС), както и нови разпоредби, с които напълно се транспонира действащото европейско законодателства в областта на климата, включително и актовете на ЕС  одобрени и влезли в сила през 2013 г.  
 
Oсновната цел на гласувания проектозакон е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата на национално ниво, като:
  • регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия;
  • очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури;
  • уреди основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз.
Със гласувания проектозакон се постига:
  • прецизиране на действащите разпоредби, регламентиращи извършването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове, гъвкавите механизми по Протокола от Киото – международната търговия с предписани емисионни единици и механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие;
  • усъвършенстване на уредбата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове; 
  • актуализиране на разпоредбите относно администрирането на Националния регистър за търговия с квоти на емисии от парникови газове, свързани с одобряването на Регламент (ЕС) № 389/2013 г.;
  • регламентиране на задължението за производителите и вносителите на течни горива за транспорта да постигнат за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2020 г. намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива с 6 % спрямо средното за Европейския съюз равнище за 2010 г.;
  • определяне на компетентен орган, който да приеме мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.;
  • доразвиване на въведената в ЗООС схема за доброволна редукция на емисии. 

Източник: http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=2246

фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник