БИОРЕС
Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Експертиза и Консултации
 • Научна експертиза в горското стопанство
 • Разработка на стратегии и анализи
 • Изготвяне на правилници, наредби, методични указания и др.
 • Фитосанитарна експертиза
 • Лабораторни анализи
 • Управление на битови отпадъци
 • Рекултивация на нарушени терени
 • Ландшафтно възстановяване
 • Оценка на щети
 • Градоустройствени планове
 • Програмни продукти
 • Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)
 • Изработка на Бизнес план
 • Консултантски услуги за взимане на проби и извършване на почвени анализи за установяване на запасеността на почвата с N, P, K
 • Консултантски услуги за подготвяне на 5-годишен план за управление на хранителните вещества
 • Консултантски услуги за изготвяне на 5-годишен план, в който да е предвидено поне четириполно сеитбообръщение
 • Предпроектни проучвания, консултациии, ОВОС на инвестицията върху околната среда по мярка 121 (важи за всички проекти за производството на био-енергия и за инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения използвани за производство на био-енергия
 • Разработване на технологии за отглеждане на полски, зеленчукови, овощни култури и лозя с цел повишаване на качеството на продукцията и адаптиране към европейските стандарти
 • Разработване на технологии за производство на посадъчен материал в лозарството, овощарството и градинарството
 • Разработване на технологии за отглеждане на нетрадиционни култури, в т.ч. билки и енергийни култури
 • Разработване на технологии за получаване на биологична продукция
 • Разработване на технологии за отглеждане на култивирани гъби
 • Разработване на технологии за отглеждане на редки и нетрадиционни култури в гъбарници
 • Създаване на ягодоплодни насаждения
 • Създаване на зайцевъдни ферми и технологии за отглеждане и изкуствено осеменяване на зайци
 • Разработване на технологии за получаване на пчелни продукти (мед, прашец, пчелна отрова)
 • Проекти за възстановяване на бубарството и черничарството
 • Съдействие за използване на местните сортове и породи като част от природното наследство
 • Внедряване на екологосъобразни методи за растителна защита
 • Агролесовъдство (създаване на агролесовъдски системи в земеделски земи)
 • Разработване на общински програми за опазване на околната среда
 • Разработване на общински и фирмени програми за управление на отпадъците
 • Разработване на общински програми за управление на въздуха
 • Разработване на проекти за рекултивация на нарушени земи
 • Съдействие за поддържане на земята в добро екологично състояние
фондация америка за българия

БРОШУРИ

 

 
Приложение на растителната биомаса като възобновяем енергиен източник