БИОРЕС
Кошница (0 бр.) 0 лв. | Вход
Зелена седмица, гр. Берлин

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

В периода 17 – 26 януари 2014 г. Министерство на земеделието и храните организира български национален щанд на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица” в гр. Берлин.

 

Изложението „Зелена седмица” е най-голямото изложение в света в областта на храните, земеделието и градинарството. Очаква се събитието да привлече тази година представители на медии от 70 страни и над 400000 посетители. Новото издание на изложението ще приюти над 65 национални изложбени щанда, които ще представят хранителната индустрия, земеделието, горското стопанство и градинарството от цял свят.

 

Българското национално участие се организира под егидата на Министерство на земеделието и храните с цел да представи спектъра от продукти и услуги, които нашата страна предлага в сектора. МЗХ ще поеме разходите за:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
  • Наем на оборудване, обзавеждане, ел. и водна връзка и др. съобразно утвърдената концепция на щанда;

 

Фирмите, които желаят да участват в Международното изложение „Зелена седмица” на българския национален щанд следва да поемат всички други разходи, както следва:

  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни, квартирни и застраховка);
  • Заявени допълнителни услуги;
  • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложението;

 

Желаещите фирми могат да предоставят само мостри и рекламни материали или да командироват и свой представител за участие и представяне на експонатите.

  

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на Заявка за участие в два оригинални екземпляра (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени на електронни адреси: bpetkov@mzh.government.bg и eyakimova@mzh.government.bgв срок до 03 януари 2014 г.

 

Подалите заявка предприятие ще бъдат класирани съобразно обявените критерии и броя на предвидените работни места.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Борислав Петков, главен експерт и г-жа Евгения Якимова, държавен експерт в дирекция „Европейска координация и международни отношения” в МЗХ на телефон 02 / 985 11 245. 

Източник: http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

фондация америка за българия